تحقیق اثر پكلوبوترازول بر رشد رویشی، گلدهی و كیفیت میوه در هلو

تاریخچه و مبدأ پیدایش هلو هلو بومی مناطق گرم چین می باشد، ولی به نظر می رسد كه سالها قبل از معرفی شدن به اروپا كه از آنجا به آمریكای شمالی برده شد در ایران كشت می شده است. بجز سیب، هلو وسیعترین درخت میوه خزانه دار كشت شده در آمریكا می باشد و درختی اس|لینک خرید فایل|اِن وای|41003745|nym
باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان تحقیق اثر پكلوبوترازول بر رشد رویشی، گلدهی و كیفیت میوه در هلو آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.

تاریخچه و مبدأ پیدایش هلو
هلو بومی مناطق گرم چین می باشد، ولی به نظر می رسد كه سالها قبل از معرفی شدن به اروپا كه از آنجا به آمریكای شمالی برده شد در ایران كشت می شده است. بجز سیب، هلو وسیعترین درخت میوه خزانه دار كشت شده در آمریكا می باشد و درختی است نسبتاً كم عمر كه دارای اندازه متوسط تا كوچك می باشد. از نظر ژنتیكی، هلو خیلی كمتر از سیب و گلابی متغیر می باشد و میوه هر نهال بذری كشت می شود و حداقل قابل خوراك می باشد و طبیعتاً زودبار می دهد لذا اصلاح ارقام جدید آسان می باشد. اغلب ارقام هلو كه امروز بكار می روند محصول برنامه های اصلاح نژاد آزمایشی می باشند. برنامه های اصلاح نژاد موفقیت آمیز در مناطق مختلف دنیا منجر به تولید ارقام تجارتی خیلی بیشتری از آنچه كه در مورد سیب و گلابی یافت می شود گردیده است كه كشت می شود. (1)

گیاهشناسی هلو
هلو (پرنوس پرسیكا) از خانوادة رزاسه و زیرخانوادة پرونوئیده دارای 16 كروموزوم (16=n2) و بومی چین می باشد. جنس پرونوس شامل هلو، شلیل، بادام، زردآلو، آلو، گوجه و بسیاری از پایه های زینتی می باشد. در این جنس جوانه های گل زودتر از برگ ها باز می شوند و همیشه جانبی بوده، هیچ گاه انتهایی نیستند – هلو و بادام به زیرجنس آمیگدالوس (Amigdalus) تعلق دارند كه دارای گل بدون دمگل یا دمگل كوتاه بوده میوه ها كركی هستند. اندازه درخت هلو. متوسط ارتفاع 3 تا 5 متر – شاخه ها در اطراف تنه گسترده و مركز آن باز است. درخت خزان كننده با سیستم ریشه ای تقریباً عمیق می باشد.


فهرست
تاریخچه و مبدأ‌ پیدایش هلو 1
گیاهشناسی هلو 2
گلدهی 4
عادت گلدهی هلو 4
نونهالی 5
گرده افشانی 6
تشكیل میوه 7
وقایع مهم در تشكیل میوه 8
رشد و نمو میوه 9
ناهنجاری های رشد و نمو میوه 12
شكافتن هسته 13
تنظیم رشد میوه 15
ریزش میوه 16
دوره ریزش 16
تنظیم طبیعی ریزش 18
تنك میوه 20
رسیدن میوه هلو 21
هرس درختان هلو 21
اثر هرس بر كیفیت میوه 24
نیازهای آب و هوایی هلو 26
سیستم های كشت درختان هلو 27
پایه های مورد استفاده هلو 29
هلوهای بذری 30
هیبریدهای هلو و بادام 31
بادام بذری 32
سیستم های تربیت درختان هلو 33
تربیت به روش گلدانی 34
تربیت به روش پنجه ای 35
تربیت به روش هرمی 35
تربیت به شكل ‎Y 36
مواد شیمیایی كنترل كننده رشد 38
تر ازول‌ ها و اهمیت آنها در باغبانی 39
پكلوبوترازول 40
مكانیسم عمل و اثرات PBZ 43
تأثیر PBZ روی رشد درختان میوه 45
جذب و نقل و انتقال PBZ 47
تأثیر نوع و زمان كاربرد پكلوبوترازول 51
مناسب ترین روش و زمان كاربرد PBZ 53
اثرات مورفولوژیكی 55
اثر بر ریشه 55
اثر بر شاخ و برگ 56
تأثیر PBZ روی سطح مقطع تنه 58
تأثیر PBZ برروی تشكیل جوانه های گل، تراكم گل، زمان گلدهی، تشكیل میوه، رشد و نمو و كیفیت میوه 60
استفاده عملی از ‍PBZ 68
كاربردهای باغبانی PBZ و تحقیقات سم شناسی برروی آن 69
بحث و نتیجه گیری 72